, 12 May 2021, Wednesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 11 May, 20:01 519 524 626 641 6.93 7.18 725 745
2. Konvers-BankConverse Bank star 36 11 May, 20:01 519.50 524.50 629 639 6.94 7.16 729 741
3. AyDi-BankIDBank star 15 11 May, 20:01 519 524 632 642 7 7.22 729 749
4. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 11 May, 20:01 520 524.50 632 641 6.98 7.20 728 741
5. ArdshinbankArdshinbank star 53 11 May, 20:01 520 524.50 629 642 6.97 7.19 728 745
6. AraratBankAraratBank star 55 11 May, 20:01 53 128
7. Akba-bankACBA bank star 59 11 May, 20:01 519 524 626 643 6.97 7.27 724 749
8. Mellat-bankMellat Bank star 1 11 May, 20:01 520 526 630 642
9. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 11 May, 20:00 519 524 630 641 6.96 7.25 729 748
10. ArcakhbankArtsakhbank star 19 11 May, 20:00 520 524.50 628.50 640 6.95 7.18 726 742
11. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 11 May, 20:00 519.50 524.50 629 643 6.95 7.20 731 747
12. YunibankUnibank star 48 11 May, 20:00 520 524.50 627 641 7 7.20 726 748
13. AmeriabankAmeriabank star 20 11 May, 20:00 519 524 630 642 6.97 7.21 732 746
14. EvokabankEvocabank star 14 11 May, 20:00 520 524.50 632 640 7 7.17 730 744
15. InekobankInecobank star 23 11 May, 20:00 519.50 524.50 629 641 6.93 7.19
16. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 11 May, 20:00 519.50 524.50 627 641 6.89 7.17 731 743
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 11 May, 20:00 520 525 628 641 6.98 7.20 724 745
Minimum519524531286.897.16724741
Maximum52052663264377.27732749
Average519.56524.47595.15611.066.967.20728745.21
Fluctuation (May 09)-0.18+0.03+2.89+2.44+0.01+0.02+7.60+7.46

Currency Converter

I have   I want