, 24 February 2020, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Home»Banks»Ռուբեն Հովհաննիսյան

Page views 33513
Organization details
Ռուբեն Հովհաննիսյան
Head office Yerevan, Kentron
Քաջազնունի 6/7, շենքի դիմաց, գրասենյակ, 0070
Phone(s) 010570949
099 551014
Additional info ՏՎՅԱԼ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱՅՆ 5000000 ԴՐԱՄ ԵՎ ԱՎԵԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐՒ ԴԵՊՔՈՒՄ
Fax
Email
URL
Licence 643
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Ռուբեն Հովհաննիսյան Yerevan
Kentron, Քաջազնունի 6/7, շենքի դիմաց, գրասենյակ, 0070
010570949
099 551014
See on the map

Banks

Exchange type

Currency